Rockcamp

Regulamin sklepu internetowego

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

1.     O SERWISIE 

1.1.   Sklep internetowy pod adresem https://rockcamp.pl (dalej: „Serwis”) umożliwia uczestnikom 28 Pol'and'Rock Festival (dalej „Festiwal”) zakupu karnetów obejmujących korzystanie z płatnych miejsc parkingowych, noclegi (opcja: namiot, kamper, przyczepa), wejście i czasowy pobyt na terenie rock camp i family camp oraz dostęp do pryszniców na terenie darmowego pola namiotowego, na warunkach określonych w Serwisie.

1.2.   Właścicielem Serwisu jest Jacek Stachera, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą BOSCATA JACEK STACHERA z siedzibą w Warszawie (02-697 Warszawa), ul. Wincentego Rzymowskiego, nr 31, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, numer NIP: 5272341284, REGON: 141880204 adres e-mail: [email protected],(dalej jako „BOSCATA”).

1.3.   Rezerwacje i zapytania dotyczące karnetów: [email protected]

1.4.   Regulamin jest udostępniany wszystkim Użytkownikom Serwisu, bezpłatnie przed zawarciem jakiejkolwiek umowy na Serwisie, a także na żądanie w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.

1.5.   Niektóre dostarczane specjalne funkcjonalności Serwisu, mogą być objęte warunkami, które są dodatkowe i uzupełniające w stosunku do niniejszego Regulaminu. W razie rozbieżności pomiędzy niniejszym Regulaminem, a warunkami dotyczącymi takiej funkcjonalności specjalnej, pierwszeństwo mają warunki jej dotyczące. Jeśli Usługobiorca nie zgadza się z postanowieniami niniejszego Regulaminu, nie może korzystać z usług ani uzyskiwać do nich dostępu.

1.6.   Niniejszy Regulamin należy również traktować jako regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, w rozumieniu Dyrektywy o handlu elektronicznym.

1.7.   Regulamin określa w szczególności, ale nie wyłącznie:

1.7.1. rodzaje usług świadczonych drogę elektroniczną bezpłatnych oraz płatnych,

1.7.2. zakres usług świadczonych drogą elektroniczną,

1.7.3. warunki świadczenia usług drogą elektroniczną,

1.7.4. zasady ochrony danych osobowych,

1.7.5. tryb postępowania reklamacyjnego.

1.8.   Ponadto Regulamin określa także informacje na temat usług świadczonych zgodnie z przepisami Ustawy o prawach konsumenta.

1.9.   Użytkownik może korzystać z Serwisu wyłącznie po uprzednim zapoznaniu się z treścią Regulaminu.

1.10.              Umowy w ramach Serwisu zawierane są na podstawie prawa polskiego i w języku polskim.

 

2.     DEFINICJE

2.1.   Użyte w Regulaminie definicje oznaczają:

 

DYREKTYWA O HANDLU ELEKTRONICZNYM 

 

dyrektywa 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawie niektórych aspektów prawnych usług społeczeństwa informacyjnego, w szczególności handlu elektronicznego w ramach rynku wewnętrznego.

 

FESTIWIAL

Impreza cykliczna pod nazwą 28 Pol'and'Rock Festival, odbywająca się w okresie od 4-6 sierpnia 2022 r.

FORMULARZ KONTAKTOWY 

 

Usługa elektroniczna, interaktywny formularz za pośrednictwem którego Klient może kontaktować się z Serwisem.

KARNET

bilet imienny lub bilet wstępu kupiony za pośrednictwem Serwisu, uprawniający Klienta do korzystania z oferowanych przez organizatora Festiwalu usług w postaci: korzystania z pryszniców na darmowym polu namiotowym, miejsc noclegowych na płatnym polu namiotowym(opcja: namiot, kamper, przyczepa kampingowa),; korzystania z płatnego miejsca parkingowego oraz pobyt czasowy na płatnym pole namiotowym

KONTO 

 

zasoby teleinformatyczne w ramach Serwisu, do których Klient uzyskuje dostęp po dokonaniu rejestracji; za pośrednictwem Konta, Klient korzysta z określonych funkcjonalności Serwisu zastrzeżonych dla posiadaczy Konta. Konto zawiera informacje, między innymi, na temat rodzaju biletu, oraz warunków realizacji usługi

KODEKS CYWILNY 

 

ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 2020 r., poz. 720, 2320).

KONSUMENT

 

osoba fizyczna  korzystająca z zasobów Serwisu w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

NEWSLETTER 

 

elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji Newslettera zawierającego informacje o usługach i nowościach w Serwisie.

PRAWA AUTORSKIE 

ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 288).

REGULAMIN 

niniejszy regulamin Serwisu BOSCATA

REJESTRACJA 

jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Klienta Konta, dokonana z wykorzystaniem funkcjonalności udostępnionych przez Serwis.

RODO/ Ogólne rozporządzenie o ochronie danych 

 

 

 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, 

SERWIS INTERNETOWY, SERWIS

Sklep internetowy - strona internetowa dostępna pod adresem https:// rockcamp.pl

KONTO 

 

umowa zawierana pomiędzy Serwisem, a Klientem w momencie otrzymania przez Klienta potwierdzenia Rejestracji, a dotycząca udostępnienia przez Serwis na rzecz Klienta funkcjonalności Konta

UMOWA

 

Umowa na realizację usługi. Umowa jest zawierana z wykorzystaniem narzędzi techniczno– organizacyjnych oraz na podstawie oświadczeń woli składanych w postaci elektronicznej

UMOWA RAMOWA

 

 

umowa o udostępnianie usług przez Serwis,  którą Klient zawiera poprzez akceptację Regulaminu świadczenia usług. Umowa jest zawierana z wykorzystaniem narzędzi techniczno-organizacyjnych

USŁUGA ELEKTRONICZNA

 

usługi dostępne w ramach Serwisu tj: usługi świadczone drogą elektroniczną w postaci   formularza zamówienia, konta Klienta, Newsletter; usługa świadczona drogą elektroniczną przez Boscata na rzecz Klienta za pośrednictwem Serwisu Internetowego, bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową oraz przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej

USŁUGOBIORCA

podmiot, który zamierza zawrzeć Umowę z Usługodawcą lub korzysta lub zamierza korzystać z usług elektronicznych za pośrednictwem Serwisu

USTAWA O ZMIANIE OBCIĄŻEŃ REGULACYJNYCH 

Ustawa o zmianie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych z dnia z dnia 31 lipca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r, poz. 1495 ze zm.) – ustawa zmieniająca sytuację niektórych przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w kontekście sprzedaży konsumenckiej

USTAWA O OCHRONIE DANYCH 

ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781.),

USTAWA O ŚWIADCZENIU USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 

ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz.U. 2020 r., poz. 344)

 

3.     OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

3.1.   Serwis dostarcza bezpłatne usługi świadczone drogą elektroniczną w formie dostępu do funkcjonalności Serwisu tj. Newslettera, konta Klienta oraz płatne usługi świadczone drogą elektroniczną w formie możliwości rezerwacji oraz zakupu karnetów.

3.2.   Każda z umów o nieodpłatne świadczenie usług drogą elektroniczną może zostać wypowiedziana w każdej chwili bez podania przyczyny, w sposób wskazany tutaj lub w dalszych postanowieniach Regulaminu. 

3.3.   Umowy o świadczenie usług świadczonych drogą elektroniczną, polegające na korzystaniu z Konta oraz Formularza Zamówienia, zawierane są na czas realizacji usługi nie dłużej jednak niż na okres trwania Festiwalu i ulegają rozwiązaniu z chwilą wysłania treści formularza do Serwisu albo zaprzestania ich używania.  

3.4.   Usługobiorca za pośrednictwem adresu e-mail: [email protected] może kierować zapytania odnośnie sposobu funkcjonowania Serwisu, warunków realizacji Usług elektronicznych oraz zapytania o ofertę.

3.5.   W ramach Serwisu umieszcza się informacje handlowych oraz oferty składane w formie elektronicznej, w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

3.6.   Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem dobrymi obyczajami, z poszanowaniem dóbr osobistych oraz praw autorskich
i własności intelektualnej Usługodawcy i stron trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzenia danych zgodnie ze stanem rzeczywistym.

3.7.   Rozpoczęcie korzystania z Serwisu jest poprzedzone akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu oraz zapoznania się treścią Polityki prywatności

 

 

4.     DANE OSOBOWE

4.1.   Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Boscata. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w Polityce prywatności opublikowanej na stronie Serwisu Internetowego. Polityka prywatności oraz Polityka Cookies zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Serwisie Internetowym, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Serwisie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Odnośnie tego, w jaki sposób Serwis używa danych Użytkowników, w jaki sposób je zabezpiecza, a także jakie prawa przysługują Usługobiorcom
w związku z tym, można przeczytać w Polityce prywatności, która znajduje się na stronie https://rockcamp.pl/polityka_prywatności oraz https://rockcamp.pl/polityka_cookies.

4.2.   Korzystanie z Serwisu jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego z Serwisu Internetowego jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w Polityce prywatności (korzystanie z Usług Elektronicznych oraz obowiązki ustawowe Usługodawcy).

4.3.   Dane osobowe są przetwarzane przez Serwis zgodnie z RODO, zasadami wskazanymi w ustawie

o ochronie danych osobowych oraz w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

4.4.   BOSCATA oraz podmioty, którym BOSCATA powierza przetwarzanie danych osobowych Usługobiorców, przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych podejmują wszystkie niezbędne środki zabezpieczające bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych. 

 

5.     WYMAGANIA TECHNICZNE 

5.1.   W celu korzystania ze wszystkich funkcjonalności Serwisu, po stronie Usługobiorcy spełnione muszą zostać następujące minimalne wymagania techniczne: 

5.1.1. urządzenie z dostępem do Internetu umożliwiające prawidłowe wyświetlenie interfejsu Serwisu, 

5.1.2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail); 

5.1.3. przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 95.0 i wyższej, Internet Explorer w wersji 15.0 i wyższej, Opera w wersji 80.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 96.0 i wyższej, Safari w wersji 15.0 i wyższej, Microsoft Edge w wersji 96.0 i wyższej;

5.1.4. włączona obsługa Cookies oraz JavaScript; 

5.2.   Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne z zastrzeżeniem możliwych kosztów transmisji danych, które wynikają z umów zawieranych przez Usługobiorcy z operatorami telekomunikacyjnymi lub innymi dostawcami Internetu oraz z zakresu takiej transmisji danych.

 

6.     KORZYSTANIE Z USŁUG ELEKTRONICZNYCH W SERWISIE 

6.1.   Usługobiorca może korzystać z Serwisu Internetowego wyłącznie na warunkach wskazanych

w Regulaminie.

6.2.   Usługobiorca może korzystać w Serwisie Internetowym z następujących Usług Elektronicznych pod nazwą Newsletter, Konto oraz Formularz zamówienia.

6.3.   Szczegółowy opis Usług Elektronicznych oraz zasad ich działania dostępny jest w Regulaminie oraz na stronie Serwisu https://rockcamp.pl

6.4.   Usługodawca jest zobligowany do świadczenia usług elektronicznych bez wad. 

 

7.     NEWSLETTER

7.1.   Usługa subskrypcji Newslettera świadczona jest bezpłatnie na rzecz Klientów oraz Użytkowników Serwisu, którzy dobrowolnie wyrażą na to zgodę.

7.2.   W celu subskrybowania Newslettera, należy go zamówić za pomocą formularza dostępnego na stronie Serwisu, podając swój adres poczty elektronicznej (e-mail).

7.3.   Z chwilą aktywowania ikony „_Newsletter_”, pomiędzy BOSCATA a Usługobiorcą zostaje zawarta umowa o świadczeniu usługi Newslettera na czas nieoznaczony.

7.4.   Usługobiorca może w każdej chwili wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Newslettera ze skutkiem natychmiastowym poprzez dezaktywację subskrypcji, poprzez odpowiedni link dezaktywacyjny, znajdujący się w stopce każdej wiadomości wysyłanej w ramach Newslettera.

7.5.   Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej wysyłanymi przez Serwis jest dobrowolna i w każdej chwili Użytkownik może ją wycofać.

           

8.     KONTO

8.1.   Założenie Konta w Serwisie internetowym są dobrowolne i bezpłatne, jednak bez założenia Konta Użytkownik nie może skorzystać z pozostałych funkcjonalności Serwisu w tym nie może dokonać zakupu Karnetów.

8.2.   W celu dokonania rejestracji i założenia Konta w Serwisie Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracji znajdujący się na stronie internetowej Serwisu, podając w nim swoje prawdziwe dane.

8.3.   Użytkownik w celu pomyślnego przejścia procesu rejestracji zobowiązany jest podać następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail, hasło, powtórz hasło.

8.4.   Oprócz danych wskazanych w ust. 3 powyżej, Użytkownik nie będący Konsumentem
w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, zobowiązany jest podać dodatkowo: Nazwę firmy oraz NIP.

8.5.   Opcjonalnie przy dokonywanej rejestracji, można wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera informującego Użytkownika o promocjach i nowościach w Serwisie i wysyłanego na adres mailowy podawany przy rejestracji.

8.6.   Po wypełnieniu przez Użytkownika pól formularza rejestracji wymaganymi danymi zostanie utworzone Konto Użytkownika.

8.7.   W przypadku gdy dane Użytkownika wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie, Użytkownik proszony jest do ich aktualizacji w celu doprowadzenia do stanu zgodnego
z rzeczywistością.

8.8.   W sytuacji, gdy dane Użytkownika wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie po rozpoczęciu realizacji zamówienia, Użytkownik jest proszony do ich aktualizacji i poinformowaniu o tym Serwisu drogą mailową na adres: [email protected]

 

9.     FORMULARZ ZAMÓWIENIA

9.1.   Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym.

9.2.   Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków –

9.2.1. po wypełnieniu Formularza Zamówienia

9.2.2. kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Serwisu).

9.3.   W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących           danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: rodzaj karnetu/ów, liczba karnetów, sposób płatności oraz pozostałe dane niezbędne w przypadku karnetów imiennych.

9.4.   W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

9.5.   Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.

9.6.   Serwis umożliwia zawieranie umów na odległość pomiędzy Użytkownikami a Usługodawcami na warunkach wskazanych w karcie karnetu  i w tym celu udostępnia Użytkownikom odpowiednie narzędzia Serwisu.

 

10.  ZAKUP KARNETÓW

10.1. Zamawiając Karnety oraz dokonując za nie płatności Klient zobowiązany jest do zachowania należytej staranności. Wprowadzenie nieprawidłowych danych np. kwoty przelewu, numeru rezerwacji lub kodu płatności lub danych płatnika uniemożliwiające identyfikację Klienta może skutkować odmową zaksięgowania wpłaty oraz anulowaniem transakcji.

10.2. Klient składa Zamówienie na zakup karnetu poprzez dedykowany Formularz Zamówienia.

10.3. W zależności od rodzaju karnetu, w celu sporządzenia Zamówienia może być wymagane od Użytkownika od danych wskazanych powyżej także:

10.3.1.              podanie terminu, w którym wykonana ma być rezerwacja karnetu;

10.3.2.              podanie liczby karnetów, które ma obejmować rezerwacji,

10.3.3.              podanie liczby i danych osób korzystających z oferty;

10.3.4.              zaakceptowanie ceny oferty oraz ewentualnej opłaty;

10.3.5.              zaakceptowanie formy płatności;

10.3.6.              podanie pełnych i prawdziwych danych osobowych Użytkownika, będącego stroną umowy rezerwacji.

10.4. Dodatkowo w zależności od rodzaju zamawianego karnetu Klient w treści Formularza Zamówienia jest zobowiązany wskazać w przypadku:

10.5.              Karnet -miejsce noclegowe - camper (opcja rock camp, family camp)

10.5.1.                 numer rejestracyjny campera

10.5.2.                 imię i nazwisko oraz numer telefonu kierowcy

10.6.              Karnet miejsce noclegowe - przyczepa campingowa z samochodem osobowym (opcja rock camp, family camp) :

10.6.1.                           numer rejestracyjny przyczepy

10.6.2.               numer rejestracyjny samochodu

10.6.3.               imię i nazwisko kierowcy

10.6.4.               numer telefonu kierowcy

10.7.              Karnet - miejsce noclegowe na płatnym polu namiotowym(opcja rock camp, family camp):

10.7.1.               imię i nazwisko właściciela namiotu

10.7.2.               numer telefonu właściciela namiot,

10.8.              Karnet na pobyt ( opcja rock camp, family camp)

10.8.1.              imię i nazwisko właściciela biletu  

10.8.2.              numer telefonu właściciela biletu

10.8.3.              data początkowa i końcowa pobytu

10.8.4.              numer ICE

10.8.5.              w przypadku, gdy bilet będzie kupowany dla osoby małoletniej obok jej danych

osobowych konieczne będzie wskazanie, oprócz imienia i nazwiska dziecka/-ci także danych kontaktowych opiekunów oraz ich numeru telefonu 

 

10.9.   Karnet - miejsca postojowe dla samochodu na parkingu

10.9.1.1.           imię i nazwisko kierowcy

10.9.1.2.           numer rejestracyjny samochodu

10.9.1.3.           numer telefonu kierowcy

10.10.  Karnet – jednorazowe skorzystanie z prysznica na bezpłatnym polu namiotowym nie wymaga podawania danych osobowych.

10.11.  Po skompletowaniu Zamówienia, Klient zatwierdza je oraz przesyła do Usługodawcy poprzez uaktywnienie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

10.12.  W procesie składania Zamówienia, do chwili uaktywnienia przycisku „Zamówienie
z obowiązkiem zapłaty” istnieje możliwość wykrywania i korygowania błędów przez Użytkownika w Zamówieniu i jego modyfikacji, poprzez funkcjonalności Serwisu. Po tym momencie, Klient może zmienić Zamówienie, w szczególności skorygować błędy we wprowadzonych danych, do chwili nadania zawarcia umowy rezerwacji poprzez bezpośredni, niezwłoczny (za pomocą poczty e-mail) kontakt z Usługodawcą.

10.13. Po dokonaniu wyboru rodzaju i ilości karnetów należy wypełnić formularz z danymi osobowymi oraz wybrać metodę płatności

10.14.  Zawarcie umowy następuje poprzez przyjęcie tej oferty przez Usługodawcę, w momencie otrzymania przez Użytkownika potwierdzenia warunków Zamówienia, wysyłanych
w wiadomości elektronicznej przez Użytkownika na adres e-mail podany przez Użytkownika w Zamówieniu.

10.15.  Utrwalanie, zabezpieczanie i udostępnianie Użytkownikowi treści zawartej rezerwacji następuje w formie wiadomości e-mail wysyłanej na adres Użytkownika, podany przez niego podczas składania Zamówienia. Użytkownikowi, który złożył Zamówienie i otrzymał oświadczenie o przyjęciu oferty przez Usługodawcę zostanie przekazany cyfrowy dokument potwierdzający rezerwację wraz z jej treścią, w sposób wskazany w zdaniu poprzednim.

 

11.  OGÓLNE ZASADY DOTYCZĄCE PŁATNOŚCI

11.1.   Klient dokonuje płatności z tytułu realizacji Umowy sprzedaży Karnetów: przelewem elektronicznym, kartą płatniczą i debetową, BLIK-iem, MasterPass Visą Chceck Out w ramach systemu PayU S.A.

11.2.   Naciśnięcie przycisku "Potwierdzam zakup i płacę / confirm and pay", oznacza zamówienie
z obowiązkiem zapłaty i stanowi potwierdzenie zakupu w Serwisie określonego Karnetu.

11.3.    Następnie na podany przez Klienta w procesie rezerwacji adres e-mail zostaje wysłane wstępne potwierdzenie rezerwacji Karnetu.

11.4.    Po realizacji przelewu zgodnie z instrukcją, która znajduje się w we wstępnym potwierdzeniu rezerwacji oraz zaksięgowaniu środków na rachunku Serwisu Klient otrzymuje wiadomość
e-mail z podziękowaniem za dokonanie płatności i potwierdzeniem zarejestrowania płatności w systemie płatności; Karnet w formie bilet elektroniczny wysyłany jest w wiadomości e-mail w postaci załącznika w formacie PDF. Bilet taki należy wydrukować na drukarce lub można ściągnąć i zapisać na urządzeniu elektronicznym z kodem QR.   

11.5.   W przypadku wyboru płatności kartą lub przelewem online za pośrednictwem PayU S.A. Klient klikając pole „Potwierdzam zakup i płacę / confim and pay”, wyraża wolę związania się umową na odległość i dokonuje rezerwacji określonego karnetu.

11.6.   Naciśnięcie przycisku "Potwierdzam zakup i płacę / confirm and pay", oznacza zamówienie z obowiązkiem zapłaty i stanowi potwierdzenie zakupu w Serwisie. Następnie Klient zostaje przekierowany na stronę PayU S.A. Po otrzymaniu przez Boscata od PayU S.A. informacji
o realizacji płatności przez Klienta na podany przez Klienta w procesie rezerwacji adres e-mail zostaje wysłane potwierdzenie.

11.7.   Po uprzednim zaznaczeniu na karcie rezerwacji karnetów opcji otrzymania faktury VAT, faktura ta zostanie dostarczona Klientowi na zasadach i w terminach wynikających z ustawy o podatku od towarów i usług (VAT). W przypadku otrzymania przez BOSCATA całości zapłaty za karnet, fakturę VAT wystawia się Klientowi nie później niż 15 (piętnastego) dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zapłata została przez BOSCATA otrzymana.

11.8.      Faktura VAT jest przesyłana listem ekonomicznym na adres podany przez Klienta w procesie rezerwacji. Na karcie rezerwacji karnetu Klient, wybierając opcję dostarczenia faktury VAT, ma możliwość zaznaczenia zgody na otrzymanie faktury VAT w formie elektronicznej. W przypadku zaznaczenia takiej zgody faktura VAT jest przesyłana w formacie pdf na adres e-mail podany przez Klienta w procesie rezerwacji.

11.9.      Paragon potwierdzający zakup karnetu za pośrednictwem Serwisu będzie przekazany na adres e-mail wskazany przy rejestracji lub za zgoda klienta będzie przekazany Klientowi,
w siedzibie Sprzedającego ul. Wincentego Rzymowskiego, nr 31, 02-697 - BOSCATA JACEK STACHERA."

11.10.    W przypadku opłaty za bilet przelewem online lub kartą za pośrednictwem PayU S.A.   wysłanie do Klienta mailowego potwierdzenia zarejestrowania płatności w systemie BOSCATA następuje po otrzymaniu przez BOSCATA potwierdzenia z PayU S.A. o dokonaniu płatności przez Klienta.

11.11.    W trakcie trwania sprzedaży pula karnetów może być zwiększana (mogą być dodawane kolejne karnety do sprzedaży) lub zmniejszana. Wobec tego wskazane jest zapoznawanie się przez Klientów z aktualną ofertą BOSCATA.

11.12.    Ceny karnetów mogą ulegać zmianie w trakcie trwania sprzedaży. W związku z tym
w wypadku anulowania rezerwacji karnetów dokonanej w ramach systemu sprzedaży BOSCATA np. z powodu wpłaty przez Klienta należności za karnety po terminie lub niepotwierdzenia przez system płatności elektronicznych uiszczenia opłaty za karnet w terminie, BOSCATA nie będzie ponosił odpowiedzialności wobec Klienta za brak możliwości zakupu biletów w wybranej przez Klienta pierwotnie cenie (w szczególności w przypadku, gdy cena karnetów w międzyczasie wzrośnie lub w ofercie Serwisu pozostaną jedynie karnety droższe).

 

11.13.    Ceny podane na Stronach Serwisu są cenami brutto (zawierają wszystkie cła i podatki, w tym VAT) i wyrażone są w złotych polskich.

11.14.    Cena wiążąca w przypadku usług wycenianych wskazywana jest Klientowi w podsumowaniu zamówienia w momencie jego wysłania do niego wiadomości e-mail.

11.15.    Ceny podane na stronach Serwisie mogą ulec zmianie (np. akcja promocyjna).

11.16.    Warunki Zamówienia nie mogą ulec zmianie w stosunku do Klienta, który złożył ofertę w sposób wskazany powyżej, przed dokonaniem zmiany cenowe.

 

12.  PŁATNOŚCI KARTA PŁATNICZĄ

12.1.      W przypadku płatności kartą płatniczą, po zatwierdzeniu rezerwacji wykonywanej za pośrednictwem Serwisu (poprzez kliknięcie pola: „Potwierdzam zakup i płacę / confirm and pay”) Klient zostanie przekierowany do PayU S.A. z podaniem numeru karty płatniczej 

12.2.      Za realizację i bezpieczeństwo transakcji kartami płatniczymi przeprowadzanych na stronach internetowych firmy PayU S.A. zgodnie ze swoim regulaminem. Dokonując płatności przy użyciu karty płatniczej należy wybrać typ karty (typy akceptowanych kart płatniczych Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic), wpisać 16-cyfrowy nr karty, datę ważności karty oraz kod CVV2/CVC2, który znajduje się na odwrocie karty. W wypadku anulowania rezerwacji karnetów w ramach systemu sprzedaży BOSCATA z powodu zapłaty za karnety po czasie wymaganym przez PayU S.A., Serwis nie będzie ponosił odpowiedzialności wobec Klienta za brak możliwości zakupu przez Klienta karnetów w wybranej przez niego pierwotnie cenie (w szczególności w przypadku, gdy cena poszczególnych karnetów w międzyczasie wzrośnie lub w ofercie Serwisu pozostaną jedynie karnety droższe).

 

13.  PRZELEW ON LINE

13.1. Po zatwierdzeniu rezerwacji wykonywanej za pośrednictwem Serwisu, oraz wybraniu opcji płatności przelewem online (poprzez kliknięcie pola: „Potwierdzam zakup i płacę / confirm and pay”), oraz po dokonaniu wyboru banku, który prowadzi rachunek, z którego Klient chce dokonać płatności, nastąpi przekierowanie na stronę transakcyjną wybranego banku.  

13.2. Za realizację i bezpieczeństwo transakcji e-przelewów przeprowadzanych na stronach internetowych firmy PayU S.A. odpowiada firma PayU S.A. zgodnie ze swoim regulaminem.

13.3. W wypadku anulowania rezerwacji biletów w ramach systemu sprzedaży Serwis z powodu zapłaty za bilety po czasie wymaganym przez PayU S.A., Serwis nie będzie ponosił odpowiedzialności wobec Klienta za brak możliwości zakupu przez Klienta karnetów w wybranej przez niego pierwotnie cenie (w szczególności w przypadku, gdy cena karnetów w międzyczasie wzrosną lub w ofercie Serwisu pozostaną jedynie karnety droższe).

 

14.  REKLAMACJA

14.1. Usługobiorca ma prawo do złożenia reklamacji na funkcjonowanie Serwisu
i świadczone w ramach Serwisu usługi elektroniczne.

14.2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać, co najmniej dane umożliwiające identyfikację Klienta jako osoby reklamującej, oraz wskazanie uzasadnionych zastrzeżeń i uwag do Serwisu czy Usług.

14.3. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w związku z realizacją płatnych usług elektronicznych.

14.4. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać, co najmniej dane umożliwiające identyfikację Usługobiorcy jako osoby reklamującej, oraz wskazanie uzasadnionych zastrzeżeń i uwag do Serwisu.

14.5. Reklamacja powinna być wysłana za  pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: [email protected].

14.6. Jeżeli reklamacja wymaga uzupełnienia, Usługodawca skontaktuje się z Usługobiorcą z prośbą o jej uzupełnienie.

14.7. Usługodawca ustosunkuje się do złożonej reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej  otrzymania. Usługobiorca otrzyma odpowiedź na adres, z którego reklamacja została przez Usługobiorcę wysłana, na trwałym nośniku lub w inny sposób, za zgodą Usługobiorcy, na adres, który został przez Usługobiorcę podany w zgłoszeniu  reklamacyjnym.

 

15.  ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA

15.1. Niniejszy rozdział Regulaminu dotyczy Klientów będących konsumentami z zastrzeżeniem postanowień wskazanych w treści Ustawy o zmianie obciążeń regulacyjnych.

15.2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi  w stosunku do umów o:

15.2.1.  świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,

15.2.2.  dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

15.2.3.  gdy w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usług o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

15.3.    Z zastrzeżeniem pkt powyżej Klient - Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem kosztów określonych przepisami. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego wygaśnięciem.

15.4.    Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może zostać złożone np. w postaci elektronicznej drogą mailową na adres Serwisu: [email protected] lub przy wykorzystania formularza zwrot biletu i przesłany na adres właściciela Serwisu.

15.5.    Bieg terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się w dniu zawarcia Umowy.

15.6.    Klient, na stronie https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/00309, może się zapoznać ze szczegółowymi zasadami odstąpienia od Umowy w zakresie sposobu i terminu jego wykonania, kosztach związanych z odstąpieniem od Umowy ponoszonych w przypadku odstąpienia od Umowy, w tym w zawieranej na odległość, obowiązku zapłaty przez Konsumenta poniesionych przez przedsiębiorcę uzasadnionych kosztów, jeżeli konsument odstąpi od umowy po zgłoszeniu żądania. Konsument może tutaj pobrać formularz odstąpienia.

15.7.    Serwis po otrzymaniu oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od Umowy niezwłocznie przekazuje mu informację o jej otrzymaniu; w przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną, potwierdzenie zostanie przekazane na trwałym nośniku lub za zgodą Konsumenta w inny sposób.

15.8.    Przepisy dotyczące konsumenta stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę  bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności
z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 

 

16.  POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR 

16.1. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: 

16.1.1.  wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego, (http://spsk.wiih.org.pl/index.php?id=101)

16.1.2.  wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); 

16.1.3.  pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

16.2.   Porady konsumentom udzielane są między innymi mailowo pod adresem [email protected] oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 - 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).

16.3.   Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami
i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

16.4.   W razie sporu Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu (właściwe adresy: https://uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596 ).

16.5.   Konsument może zwrócić się również o mediację lub rozstrzygnięcie do innego sądu polubownego (skorzystać z alternatywnych metod rozstrzygania sporów tzw. ADR). W tym celu należy dostarczyć do Serwisu, w zależności od woli konsumenta, wniosek o mediację lub wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Lista i adresy podmiotów prowadzących takie postępowania dostępne są pod tym adresem: https://uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq592 . 

16.6.   Jeżeli konsument nie chce skorzystać z ADR ani ODR, wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub Umów będą rozstrzygane przez sąd powszechny, określając właściwość sądu kierować się należy regułami określonymi we właściwym Klientowi będącemu Konsumentem akcie prawnym.

16.7.   Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: [email protected] lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. 

 

17.  POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PODMIOTÓW INNYCH NIŻ KONSUMENCI

17.1. Bez uszczerbku dla innych postanowień Regulaminu w stosunku do Klientów, niebędących konsumentami, z zastrzeżeniem przepisów Ustawy o zmianie obciążeń regulacyjnych stosują się następujące postanowienia:

17.1.1.  Serwis nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone Klientowi,
z winy nieumyślnej, a odpowiedzialność Serwisu ogranicza się do rzeczywiście poniesionych przez Klienta strat, do praw i zobowiązań wynikających z Regulaminu stosuje się wyłącznie prawo polskie zaś spory powstałe pomiędzy Serwisem, a Klientem, zostają poddane wyłącznie sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Serwisu,

17.2. Serwis wyłącza swoją odpowiedzialnością wobec Klientów będących przedsiębiorcami z tytułu rękojmi, o których mowa w art. 556 i następnych ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, jeżeli i w zakresie w jakim przepisy o rękojmi mogłyby znaleźć zastosowanie.

17.3. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Serwisem, a Klientem niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

17.4. Serwis nie ponosi wobec Klienta niebędącego konsumentem odpowiedzialności za szkody
i niewypełnienie zobowiązań wynikające z działania siły wyższej lub wszelkich innych przyczyn pozostających poza kontrolą Usługodawcy. 

 

18.  PRAWA AUTORSKIE 

18.1. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Serwisu jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną Prawa Autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Serwisowi Internetowemu obejmuje wszystkie formy ich wyrażenia.

18.2. Serwis stanowi Utwór, podlegający ochronie autorskiej. Klient nie ma prawa kopiować Serwisu Internetowego z wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa. Klient zobowiązuje się także nie modyfikować, adaptować, tłumaczyć, odkodowywać, dekompilować, dezasemblować lub w jakikolwiek inny sposób starać się ustalić kod źródłowy Serwisu Internetowego lub w jakikolwiek inny sposób zmieniać w całości lub w części oprogramowania Serwisu, tworzyć oprogramowania kopiującego funkcjonalności Serwisu
z wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa.

18.3. Znaki handlowe Usługodawcy oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa. Wszelkie znaki towarowe oraz oznaczenia indywidualizujące składające się na treści prezentowane na stronach Serwisu Internetowego podlegają ochronie przewidzianej w prawie własności przemysłowej.

 

19.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

19.1. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z: 

19.1.1.  zawinionego naruszenia postanowień Regulaminu, 

19.1.2.  sposobu korzystania z Serwisu lub Usług, 

19.1.3.  krótkotrwałego uniemożliwienia lub utrudnienia w dostępie do Serwisu, spowodowanego koniecznością przeprowadzenia prac naprawczych, konserwatorskich czy modernizacyjnych w Serwisie Internetowym, z zastrzeżeniem, że żadne z powyższych wyłączeń odpowiedzialności nie ograniczają zasady, iż Klient będący Konsumentem podlega ochronie zgodnie z przepisami obowiązującymi w państwie zwykłego miejsca pobytu, których nie można wyłączyć w drodze umowy.

19.2. Umowy zawierane w ramach Serwisu zawierane są zgodnie z prawem polskim w języku polskim.

 

 

20.  ZMIANA REGULAMINU 

20.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest:

20.1.1.  zmiany przepisów prawa;

20.1.2.  dodania nowych Usług Elektronicznych, 

20.1.3.  zmiana funkcjonalności Serwisu pod kątem usług płatnych w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. 

20.2. Zmieniony Regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest został on prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku, gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy. 

20.3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; Ustawy
o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o Prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.