Rockcamp

Regulamin pola namiotowego

 

Regulamin pola namiotowego ROCK CAMP

3-7 sierpnia 2022 r., 28. Pol’and’Rock Festival, Lądowisko Czaplinek-Broczyno

 

Postanowienia ogólne

1.   Organizatorem płatnego, ogrodzonego pola namiotowego ROCK CAMP (dalej „ROCK CAMP”) na terenie 28. Pol’and’Rock Festival jest Jacek Stachera prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Boscata Jacek Stachera adres wykonywania działalności w Warszawie (02-697) przy ul. Wincentego Rzymowskiego 31, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 5272341284, REGON 141880204.

2.   Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które będą przebywać na terenie ROCK CAMP w okresie jego działania tj. od dnia 03 sierpnia 2022 r. godzina 09:00 do dnia 07 sierpnia 2022 r. godzina 12:00. Każda osoba przebywająca na tym terenie obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.

Bilety i wejście na pole namiotowe ROCK CAMP

3.     Korzystanie z pola namiotowego ROCK CAMP jest płatne.

4.     Do wejścia/wjazdu na teren ROCK CAMP uprawnia ważny, imienny, wydrukowany lub okazany w formie elektronicznej bilet oraz w przypadku wyboru opcji „camper” lub „przyczepa campingowa” także ważna, imienna, wydrukowana lub okazana w formie elektronicznej wjazdówka.  

5.     Bilety i wjazdówki po wcześniejszej rejestracji sprzedawane są za pośrednictwem rockcamp.pl.

6.     Rodzaje dostępnych biletów i wjazdówek są opisane na rockcamp.pl.

7.     Bilet uprawniający do wejścia na teren ROCK CAMP obowiązuje w dniach, na które został wykupiony.

8.     Liczba biletów jest ograniczona i podyktowana wielkością ROCK CAMP.

9.     Obowiązuje bezwzględny zakaz odsprzedaży biletów i wjazdówek. Zakup biletu bądź wjazdówki od osoby trzeciej powoduje ich unieważnienie bez prawa zwrotu kosztu zakupu.

10.  Podczas kontroli biletowej należy okazać ważny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość jego  właściciela (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, legitymacja studencka lub szkolna).

11.  Organizator zastrzega, iż ze względu na szczególne środki bezpieczeństwa, każdy wchodzący na teren ROCK CAMP może zostać poddany kontroli bezpieczeństwa, w tym kontroli pojazdu i bagażu.

12.  Osoby, które nie poddadzą się kontroli bezpieczeństwa, nie okażą ważnego biletu, bądź będą pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub wykażą postawę agresywną nie zostaną wpuszczone na teren ROCK CAMP.

13.  Każdy uczestnik po pozytywnym przejściu kontroli bezpieczeństwa oraz biletowej otrzymuje od Organizatora opaskę uprawniająca do wielokrotnego wejścia na teren ROCK CAMP. 

14.  Współpracowników ROCK CAMP do wstępu na jego teren upoważnia ważny, imienny identyfikator, a do wjazdu ważna, otrzymana od Organizatora wjazdówka.

15.  Zwrotu zakupionego biletu lub wjazdówki można dokonać w ciągu 14 dni licząc od daty zakupu,  nie później jednak niż w dniu 02.08.2022 r. W celu dokonania zwrotu należy przesłać do Sprzedawcy wypełniony formularz zwrotu.

16.  Zapytania do Organizatora należy kierować pod adres: [email protected]

 

Korzystanie z pola namiotowego ROCK CAMP

17.  Pobyt, rozbijanie namiotów, parkowanie camperów oraz przyczep campingowych jest dozwolone wyłącznie
w ramach przestrzeni do tego wyznaczonej, zgodnie z lokalizacją wskazaną przez Organizatora
z zachowaniem odpowiedniej odległości między obozowiskami.

18.  Organizator zastrzega sobie prawo do niewpuszczenia pojazdów zaadoptowanych na campery i przyczepy campingowe, czyli takich, które nie były fabrycznie przystosowane do funkcji spania.

19.  Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przebywania na terenie ROCK CAMP pod opieką osoby pełnoletniej. Zarówno opiekun jak i osoba niepełnoletnia zobowiązane są do posiadania ważnego biletu wstępu.

20.  Pomieszczenia sanitarne oraz urządzenia na terenie ROCK CAMP muszą być użytkowane we właściwy sposób, odpowiadający ich przeznaczeniu.

21.  Prąd jest dostępny wyłącznie dla posiadaczy wjazdówek „camper” i „przyczepa campingowa”. Podłączenie prądu jest możliwe wyłącznie do campera lub przyczepy campingowej za pomocą własnego, profesjonalnego przedłużacza.

22.  Na terenie ROCK CAMP zostanie wydzielone specjalna strefa pola namiotowego przeznaczona dla rodzin z dziećmi (dalej „FAMILY CAMP”), na której obowiązuje regulamin pola namiotowego ROCK CAMP.

23.  Na terenie FAMILY CAMP mogą nocować wyłącznie rodziny z dziećmi.

24.  Na terenie ROCK CAMP mogą nocować wyłącznie osoby dorosłe.

25.  Dla uczestników ROCK CAMP przygotowano specjalną, ogrodzoną, niestrzeżoną strefę płatnego parkowania (dalej „strefa parkowania ROCK CAMP”). W tej strefie parkować mogą wyłącznie samochody osobowe oraz motocykle. Do wjazdu na jej teren upoważnia zakupiona na rockcamp.pl ważna, jednorazowa, imienna, wydrukowana lub okazana w formie elektronicznej wjazdówka obowiązująca od dnia przyjazdu, tj. najwcześniej od środy 03.08.2022 r. godzina 09:00 do niedzieli 07.08.2022 godziny 12:00.  Na terenie strefy parkowania ROCK CAMP można przebywać tylko podczas parkowania pojazdu oraz w czasie rozpakowywania lub pakowania bagażu. Obowiązuje bezwzględny zakaz przebywania w pojazdach po ich zaparkowaniu (w tym, w szczególności spania w pojazdach) i wyjeżdżania w trakcie trwania Festiwalu. Po zaparkowaniu silnik samochodu musi być cały czas wyłączony. Na terenie strefy parkowania ROCK CAMP nie znajdują się stacje ładowania samochodów elektrycznych. Kierowcy zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności podczas prowadzenia pojazdów w tym nieprzekraczania dozwolonej prędkości 10 km/h. Postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczące ROCK CAMP mają odpowiednie zastosowanie do strefy parkowania ROCK CAMP.

26.  Przed opuszczeniem ROCK CAMP osoba zobowiązana jest do posprzątania i pozostawienia
w nienaruszonym stanie miejsca, na którym przebywała.

27.  Przebywanie na ROCK CAMP jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku na potrzeby transmisji telewizyjnej i fotograficznej oraz w nagraniach utrwalonych, wykorzystywanych i udostępnianych w sposób komercyjny lub niekomercyjny, na wszelkiego rodzaju nośnikach m.in. w celu transmisji i promocji ROCK CAMP oraz działalności organizatora 28. Pol’and’Rock Festival i ich partnerów.

28.  W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestników Organizator może uruchomić monitoring wizyjny.

 

Przechowywanie przedmiotów osobistych
i odpowiedzialność za szkody poniesione na terenie pola namiotowego ROCK CAMP

29.  Osoba przebywająca na terenie ROCK CAMP zobowiązana jest do troszczenia się o swoje mienie
i przedmioty osobiste pozostawione na terenie
ROCK CAMP.

30.  Osoba przebywająca na terenie ROCK CAMP jest odpowiedzialna za wszelkie szkody na mieniu i osobie powstałe z jej winy, w związku z czym obowiązana jest do ich naprawienia na zasadach ogólnych.

31.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy i pojazdy pozostawione na terenie ROCK CAMP.

32.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej.

 

Zasady organizacyjne oraz porządkowe

33.  Osoby przebywające na terenie ROCK CAMP obowiązane są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na terenie ROCK CAMP, a w szczególności przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu oraz przepisów prawa i zasad bezpieczeństwa ustalonych przez Organizatora.

34.  Cisza nocna na terenie ROCK CAMP obowiązuje w godzinach od 22.00 do 6.00.

35.  Na terenie ROCK CAMP w czasie obowiązywania ciszy nocnej oraz całodobowo na terenie FAMILY CAMP panuje zakaz prowadzenia spotkań towarzyskich, w taki sposób, który utrudniałby wypoczynek innym osobom.

36.  Na terenie ROCK CAMP zabrania się:

a.     okazywania jakichkolwiek przejawów agresji i przemocy,

b.     posiadania i wnoszenia alkoholu, narkotyków, dopalaczy i innych substancji odurzających oraz handlowanie nimi,

c.     posiadania i wnoszenia broni, opakowań szklanych oraz innych przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia innych osób przebywających na terenie ROCK CAMP,

d.     głoszenia lub wywieszania haseł, symboli, treści oraz materiałów obscenicznych, wulgarnych, obraźliwych, propagandowych o charakterze rasistowskim, ksenofobicznym, politycznym, religijnym,

e.     wnoszenia i posiadania materiałów pirotechnicznych, gazu w aerozolu, substancji łatwopalnych, paliwa, agregatów oraz urządzeń grzewczych (np. typu farelka),

f.      palenia tytoniu oraz e-papierosów poza miejscami do tego wyznaczonymi,

g.     używania otwartego ognia (ogniska, butle gazowe),

h.     palenia ognisk,

i.      blokowania wyjść oraz dróg ewakuacyjnych,

j.      rozstawiania namiotów, camperów i przyczep campingowych, poza udostępnionymi przez Organizatora powierzchniami,

k.     zakłócania porządku, obowiązuje zakaz słuchania głośnej muzyki i hałasowania w sposób uniemożliwiający korzystanie z ROCK CAMP przez inne osoby,

l.      niszczenia infrastruktury, zieleni, oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń
i sprzętu znajdującego się na terenie ROCK CAMP,

m.   zaśmiecania terenu ROCK CAMP,

n.     wprowadzania zwierząt,

o.     wnoszenia, posiadania, a także używania nad terenem ROCK CAMP oraz w jego bliskim kontakcie sterowanych modeli latających oraz dronów,

p.     wjazdu oraz parkowania samochodów, motocykli oraz wszelkich innych pojazdów poza miejscami do tego wyznaczonymi,

q.     prowadzenia, bez autoryzacji Organizatora, jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej, a także działalności reklamowej, agitacyjnej oraz promocyjnej na terenie ROCK CAMP.

Powyższy wykaz nie jest wyczerpujący. Służby Organizatora są uprawnione do określenia innych przedmiotów i zachowań niedozwolonych.

37.  Na terenie ROCK CAMP obowiązuje zakaz spożywania alkoholu. Sprzedaż i spożywanie piwa odbywa się tylko w miejscach do tego wyznaczonych.

38.  Wszystkie strefy na terenie ROCK CAMP są odpowiednio oznakowane. Obowiązuje bezwzględny zakaz wstępu przez uczestników ROCK CAMP na teren zaplecza technicznego ROCK CAMP, w tym
w szczególności do zabudowań technicznych.

39.  Po terenie ROCK CAMP mogą poruszać się jedynie pojazdy uprawnione przez Organizatora oraz campery i samochody osobowe dostarczające przyczepy campingowe. 

 

Postanowienia końcowe

40.  Niestosowanie się do Regulaminu, poleceń służb Organizatora skutkuje natychmiastowym usunięciem
z terenu ROCK CAMP (bez prawa do zwrotu uiszczonych opłat).

41.  Usunięcie z terenu 28. Pol’and’Rock Festival jest jednoznaczne z usunięciem z terenu ROCK CAMP.

42.  Organizator zastrzega sobie prawo odmowy wstępu na teren ROCK CAMP, w przypadku gdyby zwiększenie liczby osób przebywających na jego terenie mogło zagrażać bezpieczeństwu uczestników.

43.  W przypadku zaistnienia spraw spornych, nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, decyzje podejmują służby Organizatora.

44.  Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu i jednocześnie zobowiązuje się do niezwłocznego opublikowania zmian na rockcamp.pl.

45.  Administratorem danych osobowych uczestników jest Organizator (Boscata Jacek Stachera). Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez Organizatora znajduje się w klauzuli informacyjnej, dostępnej na rockcamp.pl

 

Organizator zwraca się z prośbą o zachowanie czystości wokół siebie i miejsca noclegu.

 

*Regulamin zostanie udostępniony przez wywieszenie go na terenie ROCK CAMP oraz umieszczenie na rockcamp.pl