Rockcamp

Regulamin - karnety prysznicowe

 

REGULAMIN

korzystania z płatnych pryszniców podczas 28. Pol’and’Rock Festival (dalej „Festiwal”)

organizowanego przez Fundację Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

(zwany dalej „Regulaminem”)

 

Organizatorem pryszniców znajdujących się na terenie Festiwalu oraz sprzedającym karnety jest Jacek Stachera prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Boscata Jacek Stachera adres wykonywania działalności w Warszawie (02-697) przy ul. Wincentego Rzymowskiego 31, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 5272341284, REGON 141880204, zwany dalej „Sprzedającym/Organizatorem”.

 

      I.        Przedmiot Regulaminu

1.     Regulamin określa zasady i warunki realizacji karnetów umożliwiających skorzystanie z prysznica podczas trwania Festiwalu. 

2.     Podczas trwania Festiwalu uczestnicy mogą skorzystać ze strefy płatnych pryszniców. W tym celu muszą zakupić od Sprzedającego karnet na prysznic.

3.     Czas trwania prysznica to maksymalnie 10 minut.

4.     Strefa płatnych pryszniców otwarta jest 24h na dobę w dniach działania strefy.

     II.        Karnet

5.     Do skorzystania z płatnych pryszniców upoważnia ważny, wydrukowany lub okazany w formie on-line karnet (dalej „karnet”).

6.     Karnet jednorazowy o wartości 20 zł dla osoby dorosłej oraz o wartości 12 zł dla dziecka upoważnia do skorzystania
z jednego prysznica w dniach od 02.08.2022 r. godzina 16:00 do dnia 07.08.2022 r. godzina 12:00. Wykorzystanie karnetu nie jest możliwe po zakończeniu Festiwalu.

7.     Ze zniżki dla dzieci skorzystać może osoba w wieku od 2 do 7 roku życia. Dziecko poniżej 2 roku życia korzysta
z pryszniców za darmo.

8.     Na podstawie karnetu z prysznica skorzystać może jedna osoba. Na terenie płatnych pryszniców osoba niepełnoletnia może przebywać wyłącznie w obecności swojego opiekuna prawnego. Zarówno opiekun prawny jak i osoba niepełnoletnia zobowiązane są do posiadania ważnego karnetu.

9.     Korzystający z karnetu ma obowiązek przestrzegać zasad korzystania z prysznica umieszczonych na karnecie,
a w szczególności pozostawić po sobie porządek.

   III.        Zakup Karnetu

10.  Karnet można zakupić:

a)    online przez sklep internetowy rockcamp.pl prowadzony przez Sprzedającego. Po opłaceniu zamówienia karnet zostanie wysłany na wskazany przez Kupującego adres mailowy.

b)    podczas  trwania Festiwalu -w kasach biletowych strefy płatnych pryszniców.

   IV.        Zwrot Karnetu

11.  Niewykorzystany karnet zakupiony za pośrednictwem sklepu internetowego, posiadacz może zwrócić poprzez przesłanie wypełnionego formularza zwrotu. Formularz znajduje się na stronie sklepu internetowego rockcamp.pl. Zwrot środków nastąpi w ten sam sposób w jaki dokonano opłaty, w okresie 30 dni od dnia otrzymania formularza zwrotu.

12.  Niewykorzystany karnet, o którym mowa w pkt 11a można zwrócić najpóźniej w ciągu 14 dni od daty zakończenia Festiwalu.

    V.        Postanowienia końcowe

13.  Osoby, które nie będą posiadały ważnego karnetu wykupionego na swoje nazwisko bądź będące pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub wykazujących postawę agresywną zostaną nie wpuszczone na teren strefy płatnych pryszniców.

14.  Osoby korzystające z pryszniców ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody i zniszczenia mienia powstałe z ich winy.  

15.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osób korzystających z płatnych pryszniców oraz za te pozostawione w strefie płatnych pryszniców.

16.  Na terenie strefy płatnych pryszniców zabrania się:

a)    okazywania jakichkolwiek przejawów agresji i przemocy,

b)    posiadania i wnoszenia alkoholu, narkotyków, dopalaczy i innych substancji odurzających oraz ich sprzedaży,

c)     posiadania i wnoszenia broni, opakowań szklanych oraz innych przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia innych osób przebywających na terenie płatnych pryszniców,

d)    głoszenia lub wywieszania haseł, symboli, treści obscenicznych, wulgarnych, obraźliwych, rasistowskich itp. oraz materiałów propagandowych o charakterze rasistowskim, ksenofobicznym, politycznym, religijnym,

e)    wnoszenia i posiadania materiałów pirotechnicznych, gazu w aerozolu, substancji łatwopalnych, paliwa
i agregatów,

f)      palenia tytoniu oraz e-papierosów poza miejscami do tego wyznaczonymi,

g)    używania otwartego ognia (ogniska, butle gazowe),

h)    palenia ognisk,

i)      blokowanie wyjść oraz dróg ewakuacyjnych,

j)      zakłócania porządku,

k)     niszczenia infrastruktury, zieleni, oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na terenie strefy płatnych pryszniców,

l)      zaśmiecania terenu strefy płatnych pryszniców,

m)   wprowadzania zwierząt,

n)    wjazdu oraz parkowania samochodów, motocykli oraz wszelkich innych pojazdów poza miejscami do tego wyznaczonymi,

o)    prowadzenia, bez autoryzacji Organizatora, jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej, a także działalności reklamowej, agitacyjnej oraz promocyjnej na terenie pola namiotowego.

Powyższy wykaz nie jest wyczerpujący. Służby Organizatora są uprawnione do określenia innych przedmiotów i zachowań niedozwolonych.

17.  Brak przestrzegania Regulaminu bądź nie stosowanie się do poleceń służb Organizatora strefy płatnych pryszniców skutkuje natychmiastowym usunięciem z terenu strefy.

18.  Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu i jednocześnie zobowiązuje się do niezwłocznego opublikowania zmian na stronie rockcamp.pl.

19.  Zakup i realizacja karnetu oznaczają akceptację niniejszego Regulaminu a przypadku zakupu karnetu online, także regulaminu sklepu internetowego dostępnego na stronie rockcamp.pl.

20.  Kontakt ze Sprzedającym możliwy jest pod adresem e-mail: [email protected]

21.  Postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych klienta znajdują się w polityce prywatności sklepu (dostępna pod adresem: rockcamp.pl).