Rockcamp

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 96/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych – RODO; Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zm.) informujemy, że:

 I.        DANE OSOBOWE

1.     Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach serwisu https:// rockcamp.pl (dalej „Serwis”)jest Pan Jacek Stachera prowadzący działalność gospodarczą pod firmą BOSCATA JACEK STACHERA z siedzibą w Warszawie (02-697 Warszawa), ul. Wincentego Rzymowskiego, nr 31, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, numer NIP: 5272341284, REGON: 141880204 ,adres email: [email protected] (dalej: „Administrator”).

 

2.     We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, realizacją praw przysługujących użytkownikom Serwisu na mocy RODO oraz w celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy kontaktować się
z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych (dalej „IOD”), pocztą tradycyjną na wskazany
w poprzednim punkcie adres korespondencyjny lub pocztą elektroniczną na adres email:
[email protected]. Funkcję IOD pełni  Jacek Stachera, adres [email protected]

3.     Zakres przetwarzanych danych osobowych określa zakres uzupełnionych przez użytkownika Serwisu, a następnie przesłanych Administratorowi za pomocą odpowiedniego formularza informacji; dane osobowe są pozyskiwane za pośrednictwem sSerwisu na pod adresem  https:// rockcamp.pl.

4.     Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika może dotyczyć jego adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu, imienia i nazwiska, miejsca zamieszkania, numeru telefonu, daty urodzenia, numeru rejestracyjnego samochodu, numeru rejestracyjnego przyczepy, numeru rejestracyjnego pojazdu typu camper.

5.     Dane osobowe przetwarzane będą w celu:

a)    umożliwienia właściwego funkcjonowania Serwisu oraz korzystania przez użytkowników
z wszystkich funkcjonalności Serwisu,

b)    udzielenia odpowiedzi na przesłane formularzem pytanie, zgłoszenia, prośbę o kontakt;

c)     przygotowania, zawarcia i wykonania umowy;

d)    prowadzenia działań marketingowych, także w ramach marketingu bezpośredniego;

e)    podejmowania działań w sprawach związanych z reklamacjami oraz odstąpieniem, 

f)      prowadzenia działań promocyjnych i handlowych.

6.     Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych użytkowników Serwisu jest zgoda na przetwarzanie danych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), niezbędność wykonania umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a także prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

7.     Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, które przetwarzają dane osobowe
w imieniu i na polecenie Administratora. Dane mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym na zlecenie Administratora na podstawie umów zawartych z Administratorem, ale tylko w celu
i zakresie niezbędnym dla realizacji ww. celów przetwarzania przy zachowaniu prawnych aspektów przetwarzania danych (pkt. 4 i 5 powyżej), w tym m.in. podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi IT i inne usługi zapewniające prawidłowe funkcjonowanie Serwisu, przy czym takie podmioty przetwarzają dane wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

8.     Administrator przekazuje dane użytkowników wyłącznie podmiotom umiejscowionym
w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

9.     Dane osobowe zgromadzone w ramach Serwisu przez Administratora mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym, na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa, lub innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.

10.  Dane osobowe będą przetwarzane do czasu osiągnięcia celu, o którym mowa w punkcie 4,
a następnie przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym w zakresie przedawnienia roszczeń, po tym czasie będą usuwane, o ile ich przetwarzanie nie będzie konieczne w oparciu o inną podstawę prawną.

11.  Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody przetwarzane będą do czasu jej cofnięcia.
W każdej chwili użytkownik może wycofać zgody wyrażone w Serwisie, w tym zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych, także podmiotów współpracujących
z Administratorem przy czym odwołanie zgody na przetwarzanie nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem. W przypadku przetwarzania danych użytkownika na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, Administrator przestanie wcześniej przetwarzać dane, jeżeli użytkownik zgłosi sprzeciw wobec przetwarzania danych.

12.  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, może być warunkiem zawarcia umowy lub wynikać z przepisu prawa. Odmowa podania danych może uniemożliwić właściwe korzystanie ze stron Serwisu Administratora, a także zawarcie umowy.

13.  Osoba, której dane są przetwarzane przez Administratora w ramach Serwisu posiada następujące prawa wynikające z przepisów RODO:

a)    prawo dostępu do swoich danych osobowych, dokonywania uzupełnienia oraz poprawiania danych poprzez zgłoszenie takiego żądania;

b)    prawo do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, żądania czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane;

c)     prawo do usunięcia danych, jeśli podstawa ich przetwarzania odpadła;

d)    prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

e)    prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania;

f)      prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w trybie i na zasadach opisanych na stronie Urzędu pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/83/155;

g)    prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem i pod warunkiem, że przetwarzanie danych nie stanowi realizacji uprawnień przez Administratora lub brak jest innej podstawy do przetwarzania danych;

h)    prawo, by nie podlegać profilowaniu bez wyraźnej zgody;

i)      prawo do przenoszenia danych.

14.  Administrator stosuje wszystkie niezbędne środki techniczne określone w art. 25,30, 32-34, 35 -39 RODO zapewniające zwiększoną ochronę i bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych użytkowników.

15.  Dane osobowe nie będą służyć do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, natomiast będą profilowane w celach analitycznych oraz statystycznych, co nie wywołuje wobec osoby, której dane dotyczą skutków prawnych, ani w podobny sposób istotnie na nią nie wpływa.

16.  Administrator w określonych przypadkach może przetwarzać dane osobowe osób w wieku poniżej 13-go roku życia, za wyraźną zgodę opiekuna prawnego takiej osoby. W przypadku korzystania
z usług przez osoby poniżej 13-go roku życia i niedostarczenia przez opiekuna prawnego tej osoby zgody na przetwarzanie danych osobowych, Administrator niezwłocznie usunie dane osobowe dotyczące tej osoby.

 

II.   BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE

1.     Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną,
a w szczególności zabezpiecza technicznie i organizacyjnie dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, m.in. stosowane są certyfikaty SSL (Secure Socket Layer). Zbiór zgromadzonych danych osobowych użytkowników przechowywany jest na zabezpieczonym serwerze oraz dane chronią również wewnętrzne procedury Administratora
z zakresu przetwarzania danych osobowych i polityki bezpieczeństwa informacji.

2.     Komunikacja pomiędzy urządzeniem użytkownika, a serwerami, szyfrowana jest przy pomocy protokołu SSL.

3.     Administrator wskazuje jednocześnie, iż korzystanie z sieci Internet i usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się ze szczególnymi zagrożeniami teleinformatycznymi, takimi jak: obecność i działanie robaków internetowych (worm), oprogramowania typu spyware lub malware, w tym wirusów komputerowych, jak również możliwość bycia narażonym na cracking lub phishing (łowienie haseł), i inne. Aby pozyskać szczegółowe i profesjonalne informacje odnośnie zachowania bezpieczeństwa w sieci Internet, Administrator rekomenduje ich zasięgnięcie
u podmiotów specjalizujących się w tego rodzaju usługach informatycznych.

4.     Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do wnoszenia w treści polityki prywatności zmian
w dowolnym czasie w celu zapewnienia jej zgodności z przepisami prawa.