Rockcamp

Klauzula informacyjna RODO

Jacek Stachera, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą BOSCATA JACEK STACHERA z siedzibą w Warszawie (02-697 Warszawa), ul. Wincentego Rzymowskiego, nr 31, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, numer NIP: 5272341284, REGON: 141880204  jest Administratorem Twoich danych osobowych.

Podstawą przetwarzania Twoich danych jest wykonanie albo zawarcie umowy, o której mówi Regulamin, lub dobrowolnie wyrażona przez Ciebie zgoda lub uzasadniony interes Administratora .

Twoje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu wykonania naszych i Twoich zobowiązań wynikających
z Regulaminu. Odbiorcami Twoich danych będą nasz hostingodawca, firma księgowa oraz dostawca usług newslettera.

Możesz uzyskać kopie danych osobowych przekazywanych do państw trzecich.

Masz prawo dostępu do swoich danych, poprawiania, zmienia ich i uzupełniania, prawo do wniesienia sprzeciwu w zakresie przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie, złożenia wniosku o usunięcie danych.

Twoje dane będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji usług oraz działań z tym związanych, a także w związku z kwestiami księgowymi i w celu realizacji usługi.

Jesteś uprawniony do wniesienia skargi do organu nadzoru w sytuacji, w której uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem.

Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy.

Odmowa podania danych osobowych skutkować będzie niemożnością realizacji zleconych przez Ciebie usług.

W przypadku ewentualnego przekazywania Twoich danych osobowych do państw trzecich gwarantujemy, iż powierzenia przetwarzania danych osobowych będzie gwarantować realizację: (a) prawnie wiążącego i egzekwowalnego instrumentu między organami lub podmiotami publicznymi w postaci wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez organ nadzoru; (b) certyfikatu ochrony danych osobowych; (c) zwolnienia organu nadzoru na klauzule ochronne.